บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Image Alt

Q-Con Home ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

  /  CSR   /  Q-Con Home ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

Q-Con Home ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

Q-Con Home  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพราะเรามุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี โดยความร่ามมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและลงมือปฏิบัติจริงให้ทั้งคนในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป “โดยการใส่ใจลดปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นอีกหนึ่งใน Our Strategy ของเรา”

 

 

 

 

 

Qcon รณรงค์ใช้ถุงผ้า

Qcon รณรงค์ใช้ถุงผ้า

Qcon รณรงค์ใช้ถุงผ้า

Qcon รณรงค์ใช้ถุงผ้า

Qcon รณรงค์ใช้ถุงผ้า

Qcon รณรงค์ใช้ถุงผ้า

Qcon รณรงค์ใช้ถุงผ้า